Her søker du om plass

Vil man søke om plass i Kreativ barnehage skjer dette på Sandnes kommunes oppvekst-portal for barnehage og SFO. Søkere blir tatt inn etter barnehagens vedtekter.

Klikk her for å komme til oppvekstportalen

 

Kreativ barnehages vedtekter vedrørende opptak av barn

 

 

4. OPPTAK AV BARN

 

 Opptakskrets:        

      - Barn som er bosatt i Sandnes Kommune

      - Barn av medlemmer i Klippen Pinsemenighet

 

Opptakskriterier:

  1. Barn med funksjonshemming, jf, Lov om barnehager §13
  2. Barn som skal sikres barnehageplass som virkemiddel i forebyggende barnevern, jf. Lov om barnevernstjenester §4-12,  og 4-4 annet og fjerde ledd
  3. Barn av ansatte i Kreativ Barnehage, der barn som kommer inn under punkt 1 og 2 har høyeste prioritet. Vi prioriterer også barn av faste ansatte før barn av vikarer.
  4. Søsken av barn som har plass, der de som kommer inn under opptakskriterier 1 og 2 er prioriterte.
  5. Barn av medlemmer i Klippen Pinsemenighet. Søkere som er medlem i Klippen Pinsemenighet må merke søknaden med: ”medlem i Klippen”. Søker må også sende informasjon om dette via mail.
  6. Øvrige søkere i Sandnes kommune. Disse tas inn ved samordnet opptak og etter søkerdato. Står to søkere likt blir plassene fordelt ved loddtrekning.

 

Egne tilleggskriterier:

-       Barnehagen tilbyr kun 100% plasser.

-       Barn som har plass i en av våre barnehager kan søke overflytting til den andre.

        Disse har prioritet, etter opptakskriteriene.

-       Er det ledige plasser utover dette vil søkere fra andre kommuner vurderes.

-       Det vil ikke bli tatt inn barn som er under 10 måneder ved oppstartsdato.

 

Opptaksmyndighet:

Daglig leder i samråd med styret

 

Opptaksperiode og oppsigelsesfrist.

Tildelt barnehageplass kan beholdes til skolestart. Plassen tildeles ved skriftlig bekreftelse.

Oppsigelsesfristen er satt til 2 måneder beregnet fra den første i påfølgende måned. Dersom barnet slutter i barnehagen senere enn 30.06.eller dersom det blir levert oppsigelse etter 30.04., må det betales ut barnehageåret (til skolestart).

Eier kan si opp plassen ved vesentlig betalingsmislighold.